Academie voor kwaliteitszorg

Binnen de Academie voor Kwaliteitszorg vinden onderzoek en activiteiten voor professionals, ouders en vrijwilligers plaats. Het Steunpunt beoogt met haar Academie een kwaliteitsverbetering van de zorg voor jeugdigen die niet naar school kunnen.

Wilt u uw interesse voor één activiteiten van de Academie voor Kwaliteitszorg kenbaar maken? Of heeft u nog een vraag? Gebruik hiervoor onderstaand contactformulier. U kunt ons ook eventueel bellen op 058-2038128.

De kenniskringen zijn bedoeld voor organisaties/professionals die:

  • hun ervaringen willen delen met anderen;
  • willen leren van anderen;
  • een bijdrage willen leveren aan regionale discussies en onderzoek.

De deelnemers van de kenniskring bepalen zelf de invulling van de bijeenkomsten. Voorbeelden zijn:

  • informatieve thema’s agenderen;
  • gasten/sprekers uitnodigen;
  • gezamenlijke projecten vormgeven;
  • praktijkvoorbeelden delen.

Vaste kenniskringen zijn die van dagbestedingslocaties die kinderen en jongeren opvangen die niet in staat zijn om naar school te gaan. Deze komen 4x per jaar bij elkaar. (Online of fysiek).

Één van de kenniskringen beoogt een intensievere samenwerking wat inhoudt dat er ook gezamenlijke projecten worden uitgevoerd.

Het Steunpunt wil een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling binnen Friesland m.b.t….

… de behoefte van kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet of slechts gedeeltelijk naar school kunnen;
… de kwaliteit van de dagprogramma’s voor onze doelgroep en de kwaliteit van de begeleiding;
… relevante regionale en landelijke ontwikkelingen.

Daarom verzamelen we cijfers die vanuit landelijke databases en onderzoek beschikbaar komen. Wij zijn ons daarbij bewust van het feit dat deze cijfers soms een vertekend beeld van de werkelijkheid geven. Cijfers behoeven over het algemeen dan ook toelichting. In beperkte mate verricht het Steunpunt zelf aanvullend onderzoek of draagt bij aan onderzoek van anderen.

Downloads
Cijfers – kinderen en jongeren (7-27 jaar) die niet in staat zijn om naar school te gaan | juni 2020
Factsheet ‘Waar verliezen we jongeren’ , Friesland College i.s.m. | januari 2020
Dak- en thuisloze jongeren in het onderwijs, NHL i.s.m. | mei 2019
Poll aanbod voor hoogbegaafde jongeren | mei 2019
Poll tevredenheidsonderzoek aanbod hoogbegaafde kinderenmei 2019
Onderzoek aanbod voor hoogbegaafde jeugdigen | januari 2019
Ontwikkelingsgericht zorg voor jeugdigen, NHL i.s.m. | oktober 2018
Onderzoek totstandkoming dagprogramma’s | juni 2018
Cijfers jeugdigen die niet naar school gaan | mei 2018
Onderzoek naar de preventie van schooluitval in Friesland | maart 2017

Uiteraard hechten we aan de kwaliteit van de dienstverlening aan kinderen en jongeren die niet naar school kunnen. Iedereen die met deze doelgroep werkt zal te maken krijgen met dilemma’s, twijfels over een bepaalde aanpak of lastige keuzes ie gemaakt moeten worden. Het Steunpunt organiseert begeleide intervisie om professionals in hun werk te ondersteunen. Begeleide Intervisie kan een inspirerende tool zijn die je professioneel leervermogen stimuleert. Dit met de focus te werken aan oplossing en ontwikkeling.

De intervisie wordt online georganiseerd. Er zijn verschillende instroommomenten gedurende het jaar.
Steeds wordt een serie van 5 bijeenkomsten vastgelegd. I.v.m. de continuïteit wordt aanwezigheid bij alle bijeenkomsten verwacht.
Bij deelname geldt een geheimhoudingsplicht.
Kosten zijn € 30,- per bijeenkomst van 2 uur.

Bent u geïnteresseerd in deelname. Informeer dan naar de mogelijkheden.

Kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek raken soms belemmerd in hun schoolgang.
Sommige van hen gaan zelf helemaal niet meer naar school.
Veel ouders zijn zoekende naar de juiste hulp op het snijvlak Zorg & Onderwijs.
Waar vind je goede hulp? Welk mogelijkheden zijn er?
Wat zijn de rechten van je kind? En hoe ga je het gesprek met professionals daarover aan?
Welke alternatieven zijn er als je kind helemaal niet meer naar school kan?
De ouderbijeenkomsten zijn bedoeld om ouders te informeren en ervaringen te delen.

De bijeenkomsten worden online georganiseerd, van 19.00-20.00.
Tijdens elke bijeenkomst staat één thema centraal. Bijvoorbeeld rondom: onderwijs, hulpverlening, dagbesteding, toekomstperspectief en dergelijke.
Daarnaast is er ruimte om in te gaan op vragen en ervaringen te delen.
Kosten zijn € 10,- per bijeenkomst.

Bent u geïnteresseerd in deelname?

Informeer dan naar de mogeliijkheden.

Als sociaal werker word je regelmatig geconfronteerd met situaties waarin jeugdigen niet meer naar school gaan.
Als terugkeer naar school (op de korte termijn) niet meer aan de orde is begint de zoektocht naar een goed alternatief.
Maar waar vind je die? Hoe zorg je dat je juiste hulpverlening wordt geboden? Én dat je cliënt waar mogelijk nog enig onderwijs krijgt?
Welke partijen moet je betrekken om dit alles (én de financiering) mogelijk te maken?

Indien gewenst kan vanuit het Steunpunt een in-company workshop worden verzorgd.
Hierin kunnen landerlijke kaders besproken worden maar ook voorbeelden van programma’s binnen Friesland.
Er is tevens de gelegenheid voor deelnemers om casussen te bespreken.

“Door van elkaar te leren wordt de kwaliteit steeds beter”