Het Steunpunt wil een bijdrage leveren aan kennis binnen Friesland over...

 

... de behoefte van kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet of slechts gedeeltelijk naar school kunnen;

... de kwaliteit van de dagprogramma's voor onze doelgroep en de kwaliteit van de begeleiding;

... relevante regionale en landelijke ontwikkelingen.

 

Daarom verzamelen we cijfers die vanuit landelijke monitoren en onderzoek beschikbaar komen.

Wij zijn ons daarbij bewust van het feit dat deze cijfers soms een vertekend beeld van de werkelijkheid geven.

Cijfers behoeven over het algemeen dan ook toelichting.

In beperkte mate verricht het Steunpunt zelf aanvullend onderzoek. Hiertoe wordt onder andere samengewerkt met de lectoren Zorg voor jeugd van de NHL.

Hieronder vindt u enkele uitkomsten van onze verkenningen. 

 

Heeft u in het afgelopen jaar te maken gehad met kinderen of jongeren voor wie een dagprogramma geregeld werd?

Wij stellen het dan zeer op prijs als u enkele vragen wilt beantwoorden via onze online enquête.

Educatie

 

Cijfers jeugdigen die niet naar school gingen 

(Landelijk en regionaal onderzoek)